Popular Posts

Follow by Email

Wednesday, July 20, 2016

መሪዎች ያስፈልጉናል - መሪ እንሁን


በጋራ ወደ ውጤት ለመድረስ መሪ ወሳኝ ነው፡፡ ካለ መሪ ሰዎች አንድነትም ሆነ የጋራ ቅንጅት ብሎም ወደ ውጤትና ስኬት ሊደርሱ አይችሉም፡፡ 

 
በቤተሰብና በቤተክርስቲያን የእግዚአብሄር ሰዎች ካሉበት ቦታ አግዚአብሄር ወዳየላቸው የክብር ቦታ እንዲደርሱ መሪነት አማራጭ የሌለው ፍላጎት ነው፡፡ 


በራእይ የሚያስተባብር መሪ በሌለበት ህዝብ መረን ይወጣል፡፡ 


መሪነት ደግሞ ስልጣን ወይም ማዕረግ ሳይሆን ተፅእኖ ነው ፡፡ የመሪዎች ህይወታቸው ፡ መሰጠታቸው ፡ ቅናታቸውና  ትጋታቸው በተመሪዎች ላይ ተፅእኖ ያደርጋል ሰዎችም በደስታ ይከተሏቸዋል፡፡ 


መሪዎች ራእይ ያላቸው መንገዱን የሚያውቁ ሌሎችን በድፍረት በመምራት ወደ ውጤትና ስኬት የሚያደርሱ ናቸው፡፡ 


እንደ እነዚህ አይነት መሪዎች ያስፈልጉናል፡፡ እንደ እነዚህ አይነት መሪዎች እንሁን ፡፡ 


ይህን ፅሁፍ ለሌሎች ሼር  share ያድርጉ! 

No comments:

Post a Comment